utf8 Jobs ArchKKU.org - Architect KKU - Architects and Designers Community of Thailand
Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand
Home MouthBoard Gallery Link Baanhaus Jobs About Us
Jobs for Architects and Designers

Jobs Classified for Architects and Designers

viewed [ 2718 ]
Company¤Ø³ºØ­àÅÔÈ àËÁÇԨԵþѹ¸ØìPost Date: 12 Apr 2008
Positionʶһ¹Ô¡¢Í¹á¡è¹»ÃÐʺ¡ÒóìNo. of Vacancy1
Job Description
¤Ø³ºØ­àÅÔÈ àËÁÇԨԵþѹ¸Øì    ÃÑ  ºÊÁѤáÒ÷ӧҹÊÑ¡2-3»Õ¤èРʹ㨠µÔ´µèÍä´é·Õè 085-1153729 
¤èÐ (»Õ·ÕèáÅéÇ·Ò§ªÁÃÁä´é¨Ñ´·ÃԻ仪ÁºéÒ¹ Contemporary Tropical Asian Architecture ¢Í§ 
¤Ø³ºØ­àÅÔȤèÐ)
Requirement
¤Ø³ºØ­àÅÔÈ àËÁÇԨԵþѹ¸Øì    ÃÑ  ºÊÁѤáÒ÷ӧҹÊÑ¡2-3»Õ¤èРʹ㨠µÔ´µèÍä´é·Õè 085-1153729 
¤èÐ (»Õ·ÕèáÅéÇ·Ò§ªÁÃÁä´é¨Ñ´·ÃԻ仪ÁºéÒ¹ Contemporary Tropical Asian Architecture ¢Í§ 
¤Ø³ºØ­àÅÔȤèÐ)
Contact
Address085-1153729
Tel085-1153729Email085-1153729
Website085-1153729
Other jobs from this company
 

Copyright © 2005, Architect KKU : Architecture, architect and designer community - Site Map : Contact Us