utf8 Jobs ArchKKU.org - Architect KKU - Architects and Designers Community of Thailand
Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand
Home MouthBoard Gallery Link Baanhaus Jobs About Us
Jobs for Architects and Designers

Jobs Classified for Architects and Designers

viewed [ 2472 ]
CompanyIdealist Studio Co.,ltd.Post Date: 27 2007
PositionArchitectNo. of Vacancy2
Job Description
Idealist Studio Co.,ltd. à»ç¹ºÃÔÉÑ·Í͡Ẻ§Ò¹Arch.&Int.&Landscape¤ÃºÇ§¨Ã
 ´ÙáÅâ´Â¾Õè·Õ診¨Ò¡ArchKKU 
â´ÂºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅеÑé§ã¨·Õè¨Ð·Ó§Ò¹Í͡ẺãËé´Õ·ÕèÊØ´àÊÁÍÁÒã¹á¹Ç·Ò§¢Í§àÃÒàͧ 
Requirement
ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁµéͧ¡Òùéͧ·ÕèÁÕá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´à´ÕÂǡѹÁÒÃèÇÁÊÃéÒ§ÊÃäì§Ò¹ 
- Ë­Ô§ËÃ×ͪÒÂÍÒÂاҹÁÒ¡¡ÇèÒ3 »Õ
ʹ㨠ÍÂÒ¡ä´éÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ µÔ´µè;ÕèµÕêä´é¤ÃѺ·ÕèàºÍÃì 081 639 3476
Contact
AddressÃÒÉ®ÃìºÙóР¡Ãا෾ ( µÃ§¢éÒÁ¸.¡ÊÔ¡Ãä·ÂÊӹѡ§Ò¹ãË­è)
Tel081 639 3476Email-
Website
Other jobs from this company
+ ʶһ¹Ô¡
 

Copyright © 2005, Architect KKU : Architecture, architect and designer community - Site Map : Contact Us