ARCH*KKU
ชมรมศิษย์เก่า สถาปัตย์ มข
 
About Us

ชมรมศิษย์เก่า สถาปัตย์ มข

ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วครับ KKUAAA

สถาปนิก สถาปัตยกรรม ผังเมือง สิ่งแวดล้อมออกแบบอุตสาหกรรม แลนด์เสคป จัดสวน ตกแต่งภายใน งานประกวด งานประมูล โครงการก่อสร้าง