utf8 Jobs ArchKKU.org - Architect KKU - Architects and Designers Community of Thailand
Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand
Home MouthBoard Gallery Link Baanhaus Jobs About Us
Jobs for Architects and Designers

Jobs Classified for Architects and Designers

viewed [ 1222 ]
Companyà¨Ô­¡ÄÉ àÍç¹àµÍÃìä¾ÃìÊPost Date: 26 Jul 2006
Positionà¢ÕºẺ( ÍÒÇØâÊ )No. of Vacancy1
Job Description
µÔ´µèÍä´é·Õè¤Ø³ É¡Ãà´ª  ¸¹ÊÒÃâ¡ÈÅ
Requirement
¨º¡ÒÃÈÖ¡Éҷҧʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵÃìËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧÃдѺ»ÇÊ./»ÃÔ­­ÒµÃÕ ÍÒÂØ 32 »Õ¢Öé¹ä»
ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöãªéâ»Ãá¡ÃÁ Autocad/3D Max/Photoshop ËÃ×ÍÍ×è¹æ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ
ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 4-5 »Õ
ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº à¾ÃÒÐÁÕÅÙ¡¹éͧµÒ´ÓæãËé´ÙáÅ
µéͧ¡Òôèǹ

Contact
Address33/4 ¶¹¹ ¾ÃÐÃÒÁ 9 «Í 3 ࢵ ËéÇ¢ÇéÒ§ ¡·Á 10310
Tel02-2462323Emailmailgolf@hotmail.com
Website
Other jobs from this company
+ Landscape
 

Copyright © 2005, Architect KKU : Architecture, architect and designer community - Site Map : Contact Us