utf8 Jobs ArchKKU.org - Architect KKU - Architects and Designers Community of Thailand
Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand
Home MouthBoard Gallery Link Baanhaus Jobs About Us
Jobs for Architects and Designers

Jobs Classified for Architects and Designers

viewed [ 665 ]
CompanyUNION PROPERTY CO.,LTDPost Date: 15 2007
PositionCRCSNo. of Vacancy3
Job Description
ºÃÔÉÑ·¢Ò¡ÃÐàº×éͧÂÒ§ÂÕèËéÍ Starflex ÃѺÊÁѤà CRCS «Öè§à»ç¹µÑÇá·¹¹ÓàʹͼÅÔµÀѳ±ì¢Í§
ºÃÔÉÑ·µÒÁÃéÒ¹¤éÒ·Õèà»ç¹µÑÇá·¹¨Ó˹èÒ àªè¹ âÎÁâ»Ã  âÎÁàÇÔÃì¤  

ʹ㨠µÔ´µèÍ ¤Ø³à¿ÔÃì¹ 08-1351 9486
Requirement
ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾áÅÐÍѸÂÒÈÑÂ´Õ ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºáÅСÃе×ÍÃ×ÍÃé¹ã¹¡Ò÷ӧҹ
Contact
Address-
Tel08-1351-9486Emailsales@starflortile.com
Websitewww.starflortile.com
Other jobs from this company
 

Copyright © 2005, Architect KKU : Architecture, architect and designer community - Site Map : Contact Us