utf8 Jobs ArchKKU.org - Architect KKU - Architects and Designers Community of Thailand
Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand Architect, Landscape Architect, Designer and Architecture community Thailand
Home MouthBoard Gallery Link Baanhaus Jobs About Us
Jobs for Architects and Designers

Jobs Classified for Architects and Designers

viewed [ 681 ]
Company¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂPost Date: 03 Jun 2006
PositionÍÒ¨ÒÃÂìNo. of Vacancy1
Job Description
»ÃСÒÈ ÃѺÊÁѤúؤ¤Åà¾×èÍà¢éÒÃѺàÅ×Í¡à»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ µÓá˹è§ÍÒ¨ÒÃÂì 

µÓá˹è§ÍÒ¨ÒÃÂì (full time) 
ÀÒ¤ÇÔªÒÀÙÁÔʶһѵ¡ÃÃÁ
¤³Ðʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵÃì
¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÍѵÃÒ¨éÒ§ à´×͹ÅÐ 14400 ºÒ·Requirement
¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÑèÇä» 

ÃѺÇØ²Ô ÀÙÁÔʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵúѳ±Ôµ ËÃ×Í Ê¶Ò»ÑµÂ¡ÃÃÁÈÒʵúѳ±Ôµ áÅÐ »ÃÔ­­Òâ· 
Master of Landscape Architecture
Contact
Address¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
Tel02-218-4408Email-
Websitewww.land.arch.chula.ac.th/
Other jobs from this company
 

Copyright © 2005, Architect KKU : Architecture, architect and designer community - Site Map : Contact Us